POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje zaslaním jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: a)písomne na adrese Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina alebo b)e-mailom na adrese vozako@vozako.sk.
  3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý je zverejnený na tejto web stránke. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu Vozako, s.r.o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina,najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. adresu.Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
  5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený, nesmie byť použitý, nesmie byť mechanicky poškodený, tovar musí byť kompletný a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
  6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť. Reklamačný formulár a formulár na vrátenie tovaru
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Komu:
Obchodné meno Predávajúceho......................................................
adresa predávajúceho:........................... (názov ulice), ................... (súpisné číslo)
.............................(PSČ) .............................(mesto)
týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar: .................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Dátum objednania/dátum prijatia* : ......................................
Číslo objednávky : ......................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ........................................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ............................................................
Dátum: ...............................................
* Nehodiace sa prečiarknite.

Reklamačný poriadok

1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

- či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

- či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

- či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s kuriérom prepravnej spoločnosti 123 kuriér a GeisParcel SK s.r.o., spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Spotrebiteľ je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodená. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, predávajúci odporúča spotrebiteľovi nepodpisovať kuriérovi prepravnej spoločnosti 123 kuriér a GeisParcel SK s.r.o. dodací list, predtým ako si za jeho prítomnosti neskontroluje tovar pod obalom! V prípade poškodenia výrobku, predávajúci odporúča spotrebiteľovi spísať reklamáciu s kuriérom prepravnej spoločnosti 123 kuriér a GeisParcel SK s.r.o. a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať dispečing 123 kuriér a GeisParcel SK s.r.o.. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

5. V prípade, ak zásielka nebola pri preberaní poškodená, a napriek tomu je po rozbalení tovar poškodený (vnútorné deformácie, pukliny, spôsobené nadmerným otrasom), ohláste to ihneď (najneskôr na nasledujúci pracovný deň) na dispečing 123 kuriér a GeisParcel SK s.r.o.! Neskôr nebude na reklamáciu braný ohľad. Na nasledujúci pracovný deň po nahlásení príde kuriér 123 kuriér spísať škodový protokol a tovar odvezie na reklamačné oddelenie, ktoré bude predávajúceho informovať.

6. V prípade, ak je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú vadu), spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: vozako@vozako.sk, reklamačný formulár alebo poštou na adrese miesta podnikania Predávajúceho: Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje Predávajúceho,

c) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

d) popis vady Tovaru a

e) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

7. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

d) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy a úpravy, alebo pokus o opravu zákazníkom),

e) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

f) používanie v nevhodných podmienkach

g) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

h) poškodenie tovaru počas prepravy tovaru

i) po uplynutí záručnej doby,

j) reklamovanie parametrov/rozmerov tovaru zadaných spotrebiteľom v objednávke v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru

k) poškodenie spôsobené zákazníkom, neodborná manipulácia s tovarom.

10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

17. Pri tovaroch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za chybu výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

18. Pri tovaroch, ktoré majú opotrebiteľné časti (ako napríklad reťaze na pílach, nože na kosačkách.....), respektíve na zanesený karburátor v spaľovacích motoroch sa záruka nevzťahuje.

19. Zánik nároku na uplatnenie záruky:

Ø V prípade, ak tovar bol poškodený prepravou spotrebiteľa

Ø V prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenie do prevádzky

Ø V prípade, ak tovar bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,poškodený od domácich zvierat a pod...

Ø Neodborná manipulácia s tovarom

Ø V prípade, ak tovar bol zašpinený a neodborne vyčistený

Ø V prípade, ak tovar bol poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie

Ø V prípade, ak tovar bol znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa

Ø Porušenie pečati a nálepiek, ktoré slúžia ako pečať, ak na výrobku sú

Ø Používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií produktu

Ø Tovary ktoré majú spaľovacie motory – nezabezpečenie pravidelných servisných prehliadok ako sú výmena oleja, pravidelne čistenie filtrov, používanie vhodného paliva.

20. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

21. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

3-ročná záruka BOSCH

Predĺžili sme pre vás záruku!

Profesionálne elektrické náradie Bosch spĺňa tie najvyššie nároky na kvalitu. Preto je u nás dostupné aj predĺženie záruky. Na všetko profesionálne modré elektrické náradie a meracie prístroje dostanete trojročnú záruku, a to zadarmo!

Stačí len prostredníctvom internetu zaregistrovať svoje náradie alebo prístroj do štyroch týždňov po kúpe. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy.

Vyňaté sú vysokofrekvenčné prístroje, priemyselné akumulátorové skrutkovače a pneumatické náradie, dodávané príslušenstvo, ako aj akumulátory a nabíjačky.

Na registráciu svojho produktu sa, prosím, najskôr prihláste ako užívateľ. Na Vašej osobnej registračnej stránke si potom môžete prihlásiť svoje prístroje na predĺženie záruky, môžete si vytlačiť záručný certifikát vo formáte PDF a upravovať svoje osobné údaje.

Záručné certifikáty sa zásadne vzťahujú na konkrétne stroje. To znamená, že každé zakúpené náradie je potrebné zaregistrovať zvlášť. V prípade uplatnenia záruky u svojho predajcu predložte certifikát spoločne s kópiou dokladu o kúpe alebo nám svoje náradie zašlite priamo. Údaje na obidvoch dokladoch sa musia zhodovať.

REGISTRUJTE SI TROJROČNÚ ZÁRUKU TU !!

Ako zaslať do servisu výrobky BOSCH ?

Jednoducho, prekliknite sa na webstránku (nižšie uvedenú) a vyplnte formulár. O všetko ostatné sa postaráme.

https://www.bosch-professional.com/sk/sk/repair-form/professional/repairForm.htm


Trojročná záruka od spoločnosti Makita s.r.o.

Rozhodli Ste sa správne zakúpiť si náradie Makita (Makita, Dolmar, a Makita-MT) ďalej len Makita. Naše výrobky sa vyznačujú najvyššou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Z tohto dôvodu Vám ponúkame bezplatné predĺženie záruky na tri roky na výrobok zakúpený od Makita s.r.o., (viď podmienky 3 ročnej záruky). Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať svoje elektrické náradie Makita na tejto stránke do 30 dní od zakúpenia náradia Makita.


Viac informácií TU.